Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ,

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUA CÁC THỜI KỲ

 1. Đồng chí Nguyễn Cận, Bí thư chi bộ, sau đó là Bí thư Liên chi ủy (1959 – 1961)
 2. Đồng chí Huỳnh Tấn Bình, (1961 – 1962)
 3. Đồng chí Tô Hội, Bí thư Đảng ủy (1962 – 1964)
 4. Đồng chí Trần Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy (1965 – 1967)
 5. Đồng chí Vũ Hữu Phan, Bí thư Đảng ủy (1968 – 1969)
 6. Đồng chí Trần Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy (1969 – 1972)
 7. Đồng chí Nguyễn Khoái, Bí thư Đảng ủy (1972 – 1980)
 8. Đồng chí Đỗ Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy (1980 – 1984)
 9. Đồng chí Phạm Văn Hòa, Bí thư chi bộ (1984 – 1985)
 10. Đồng chí Phạm Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy (1985 – 1986)
 11. Đồng chí Chu Trung Thanh, Bí thư Đảng ủy (1986 – 1993)
 12. Đồng chí Nguyễn Sỹ Ngọc, Bí thư chi bộ (1993 – 1998)
 13. Đồng chí Hoàng Huy Toàn, Bí thư chi bộ (1998 – 2007)
 14. Đồng chí Nguyễn Văn Oánh, Bí thư Đảng ủy (2007 – 2013)
 15. Đồng chí Nguyễn Toàn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy (2013 – 2018)
 16. Đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đảng ủy (2019 – nay)

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC, HIỆU TRƯỞNG,

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Lê Tiền Tiến, Giám đốc Khu học xá miền núi trung ương

(1)  Đồng chí Nguyễn Cận, Hiệu trưởng Phân hiệu I, 1959 – 1961

(2) Đồng chí Huỳnh Tấn Bình, Hiệu trưởng Phân hiệu II, 1958 – 1960

(3) Đồng chí Tô Hội, 1962 đến 1964

(4) Đồng chí Trần Ngọc Dung, 1964 – 1972

(5) Đồng chí Nguyễn Khoái, 1972 – 1982

(6) Đồng chí Nguyễn Sĩ Ngọc, Hiệu phó, Phụ trách trường, 1982 -1985

(7) Đồng chí Chu Trung Thanh, 1986 – 1996

(8) Đồng chí Hoàng Huy Toàn, 1997 – 2007

(9) Đồng chí Nguyễn Văn Oánh, 2007 – 2013

(10) Đồng chí Nguyễn Toàn Nghĩa, 2013 – 2018

(11) Đồng chí Lê Phú Thắng, 2018 – nay

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯ KÝ CÔNG ĐOÀN,

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

 1. Đồng chí Phạm Xương và Lê Khế (Từ 1958 – 1971).
 2. Đồng chí Phạm Văn Hòa (Từ 1972 – 1980).
 3. Đồng chí Nguyễn Hoài Vĩnh (Từ 1980 – 1989).
 4. Đồng chí Khuất Đăng Nguyên (Từ 1989 – 1993).
 5. Đồng chí Nguyễn Văn Oánh (Từ 1993 – 1998).
 6. Đồng chí Nguyễn Duy Hỷ (Từ 1999 – 2005).
 7. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền (Từ 2005 – 2010).
 8. Đồng chí Lê Phú Thắng (Từ 2011 – 2012).
 9. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh (Từ 2012 – 2017).
 10. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Thành (Từ 2017 – nay).

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHQUA CÁC THỜI KỲ

 1. Đồng chí Hoàng Đăng Vinh, Bí thư Đoàn thanh niên (1964 – 1966)
 2. Đồng chí Phạm Văn Thạnh, Bí thư Đoàn thanh niên (1966 – 1967)
 3. Đồng chí Hoàng Huy Toàn, Bí thư Đoàn thanh niên (1967 – 1977)
 4. Đồng chí Nguyễn Văn Oánh, Bí thư Đoàn thanh niên (1977 – 1979)
 5. Đồng chí Thái Thị Long, Bí thư Đoàn thanh niên (1980 – 1985)
 6. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đoàn thanh niên (1986 – 1989)
 7. Đồng chí Lê Trọng Quân, Bí thư Đoàn thanh niên (1990 – 1995)
 8. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đoàn thanh niên (1995 – 1998)
 9. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn thanh niên (1998 – 2000)
 10. Đồng chí Lê Phú Thắng, Bí thư Đoàn thanh niên (2000 – 2007)
 11. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đoàn thanh niên (2007– 2009)
 12. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên (2009 – 2012)
 13. Đồng chí Nguyễn Bình, Bí thư Đoàn thanh niên (2012 – 2013)
 14. Đồng chí Quản Thị Huệ, Bí thư Đoàn thanh niên (2013 – 2014)
 15. Đồng chí Ngô Xuân Mạnh, Bí thư Đoàn thanh niên (2014 – 2019)
 16. Đồng chí Đoàn Hùng Anh, Bí thư Đoàn thanh niên (2019 – nay)

Ban TT&TT

Facebook

Bình luận

*