Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2)

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: 0 MAU_PHIEU_DANG_KY_DU_TUYEN_THEO_Nd_115

Thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ THPT năm học 2020 – 2021

Mẫu đơn đăng lý dự tuyển lớp 10: 6 Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Hữu Nghị T78 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1 2 3 5