Thời khoá biểu số 2

Thời khoá biểu Số 2, Học kỳ II – Năm học 2017 – 2018 Áp dụng từ ngày 26/02/2018

Mẫu giấy thông báo kết quả học tập 2018

Mời các đồng chí giáo viên Download Mẫu giấy kết quả học tập, rèn luyện tại đây:

Thời khóa biểu số 1 – Học kì II (Năm học 2017-2018)

Các thầy cô xem và download TKB theo link dưới đây: Thời khóa biểu số 1

Thời khóa biểu số 4

Thời khóa biểu số 4, thực hiện từ ngày 20/11/2017 Thời khóa biểu lớp sáng Thời khóa biểu lớp chiều

Thời khóa biểu số 3

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP SÁNG THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHIỀU THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN GIÁO VIÊN THỜI KHÓA BIỂU THEO LỚP

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018  

Hướng dẫn công tác Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn công tác Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018  

Hướng dẫn đánh giá công chức viên chức năm học 2017 – 2018

Mẫu đánh giá phân loại CCVC năm học 2017 – 2018  

Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại đại hội Công đoàn các cấp

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM Số:  07/ HD-CĐN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017 HƯỚNG DẪN Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XV ...

1 2 3